czwartek, 28 lutego 2019

REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Rodzice!


Informujemy, że  4 marca 2019 roku rozpoczynamy zapisy do naszego Przedszkola na rok 2019/2020. Karty Zgłoszenia przyjmujemy do 11.03.2019 roku. 
Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego spędzania czasu, kreatywnej zabawy i nauki. 
Przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie 
w zakładce Rekrutacja oraz w siedzibie Przedszkola.
ZAPRASZAMY

piątek, 22 lutego 2019

REGULAMIN REKRUTACJI 2019/2020


REGULAMIN REKRUTACJI  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
"KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Podstawy prawne:
Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późń. zmianami).
• Statut Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
I.   Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.              
 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
 4. Rekrutacja trwa od 04.03.2019 do 11.03.019 roku.
 5. Wyniki rekrutacji ogłaszane są do 29 marca  poprzedzającego dany rok szkolny.
 6. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi Dyrektor placówki.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:
  a) złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia (dostępną na stronie Przedszkola oraz w jego siedzibie ) w wyznaczonym terminie.
  b) podpisać potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do Przedszkola w wyznaczonym terminie.
      8.Do wniosku (karty zgłoszenia) dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie
kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji:
   - oświadczenie o zamieszkaniu kandydata
   - oświadczenie o samotnym rodzicielstwie
   - oświadczenie o wielodzietności
   - oświadczenie o uczęszczaniu do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach


9.Rezygnacja z przedszkola  może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.
10. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
11.O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez Dyrektora przedszkola  telefonicznie do 29 marca. Przedszkole nie wywiesza list osób przyjętych.
12. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do Przedszkola w sytuacji rezygnacji innego dziecka.

II. Zasady ogłaszania rekrutacji.
1. Informację o zapisach dzieci do Przedszkola oraz harmonogram dotyczący rekrutacji na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie:
a. oferty umieszczonej w widocznym dla rodziców miejscu w przedszkolu,
b. ustnej informacji przekazywanej rodzicom,
c. na stronie internetowej www.przedszkolekrasnoludek.pl
III. Szczegółowe kryteria rekrutacji.
 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.
  W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:
 • dzieci z terenu wsi  Chrząstowice,
 • dzieci już uczęszczających do Niepublicznego  Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych,
 • dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach,
 • rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola,

2. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli przyjęcia do  placówki.
IV. Dokumentacja procesu rekrutacji
W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:
a) Karta Zgłoszenia do przedszkola,
b)Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
c) Potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do przedszkola.
V. Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor zarządzeniem wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
  w harmonogramie.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
VI. Zadania Dyrektora Przedszkola
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
a. Wywieszenie ogłoszeń o terminach rekrutacji i informacji o miejscu, w którym będzie dostępny Regulamin Rekrutacji;
b. Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie;
c. Wydawanie i przyjmowanie "Kart zgłoszeń do przedszkola" innych dokumentów dostarczanych przez rodzica;
d. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.
2. Sporządzenie list dzieci przyjętych;
3. Sporządzenie listy rezerwowej – dzieci nieprzyjętych do przedszkola z powodu braku miejsc, dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji innego dziecka. 
4. Informacja telefoniczna rodziców o wynikach rekrutacji.
 5. Wyjaśnienie  w razie pojawienia się kwestii spornych (rodzic nie zgadza się z decyzją podjętą przez dyrektora).


VII. Zadania Komisji Rekrutacyjnej
1. Skład Komisji Rekrutacyjnej i jej przewodniczącego zarządzeniem ustala Dyrektor.
2. Dyrektor ustala termin spotkania Komisji.
3. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.
4. Komisja sprawdza zasadność decyzji podjętej przez dyrektora  oraz jej zgodność z niniejszym regulaminem oraz Statutem Przedszkola.
5. O podjętej przez Komisję decyzji rodzic zostaje powiadomiony telefonicznie  lub ustnie do      29.03.2019 roku.
6. Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną i nieodwołalną.

    V. Przepisy dodatkowe
1.                  Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach
2.                  Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3.                  W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją Dyrektora Przedszkola w miarę wolnych miejsc.
4.                  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
             Za szczególny przypadek uznaje się np.:
·                     trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka,
·                     losowe zdarzenie w rodzinie dziecka,
·                     uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa dziecka,
·                     poziom rozwoju dziecka umożliwiający dziecku funkcjonowanie w grupie

          Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2019r.
BAL KARNAWAŁOWY 2019

W  KARNAWALE SAME BALE...środa, 20 lutego 2019

WYJĄTKOWY GOŚĆ W KRASNOLUDKUPrzygotowania do BALU KARNAWAŁOWEGO ruszyły u nas pełną parą. Sala przystrojona, zabawy zaplanowane, stroje karnawałowe już przygotowane, więc przyszedł czas na super karnawałowe fryzury.Dziś nasze Krasnoludki odwiedziła pani Kasia, której wielką pasją jest fryzjerstwo.Opowiedziała przedszkolakom o pracy fryzjera, zaprezentowała rzeczy i narzędzia niezbędne w jego pracy, a także zaproponowała każdemu KRASNOLUDKOWI wyjątkowa karnawałową fryzurę.Z pomysłów przedszkolaków i pani Kasi powstały: koki, loki, różne warkocze, kucyki, irokezy i wiele innych ciekawych fryzur. Z pewnością stwierdzamy, że jesteśmy gotowi na jutrzejszy BAL! 
Bardzo dziękujemy pani Kasi za owocny czas spędzony RAZEM z nami!!!