Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole
"KRASNOLUDEK" W Chrząstowicach

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA
NA LATA
2015/2016-2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie
1) Ustawa o Systemie Oświaty Art.33 i 34 z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz.
3)Rozporządzenie z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U.  z 2009 r., nr 68, poz.1324).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz.560).
5) Priorytety Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016.
6) Statut Przedszkola.
7) Regulamin Przedszkola.

WIZJA PRZEDSZKOLA
·         Nasze przedszkole jest bezpieczne,   przyjazne dzieciom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby.
·         Realizowany w naszej placówce system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
·         Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich metody pracy gwarantują wysoki poziom ich pracy.
·         Przedszkole na każdy rok szkolny ma własny kalendarz imprez i wydarzeń, co czyni naszą placówkę odrębną i niepowtarzalną.
·         Dzieci mają zapewnione warunki do wszechstronnego rozwoju, respektujemy prawa dzieci i realizujemy ich potrzeby.
·         Rodzice są zaangażowani w tworzenie klimatu i działalności dydaktycznej.
·         Na wysoką ocenę naszej placówki wpływa bardzo dobra baza, wyposażenie przedszkola, estetyka pomieszczeń i otoczenia oraz działania dydaktyczno - wychowawcze.

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

·         Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka (3,4-latki),
·         Przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna, 5,6-latki),
·         Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej  i końcowe,
·         Półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
·         Bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu , dokumentowanie wyników obserwacji,
·         Przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy,
·         Przekazanie rodzicom "Informacji o stanie  gotowości szkolnej dziecka".

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i dają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych .Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka, rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.
Metody czynne:
·         metoda samodzielnych doświadczeń,
·         metoda zadań stawianych dziecku,
·         metoda ćwiczeń utrwalających,
·         metoda kierowana własną działalnością dziecka.
Metody percepcyjne:
·         obserwacja i pokaz,
·         osobisty przykład nauczyciela,
·         udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne,
·         ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
Metody słowne:
·         rozmowy,
·         opowiadania, zagadki
·         objaśnienia i instrukcje,
·         sposoby społecznego porozumiewania się,
·         metody żywego słowa.
Metody aktywizujące

·         burza mózgów
·         metoda projektów
·         gry dydaktyczne

Przedszkole prowadzi w szerokim zakresie nowoczesne metody pracy pedagogicznej z dziećmi, m.in.:
·         Pedagogika zabawy "Klanza",
·         Elementy Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne,
·         Elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
·         Czynnościowe  nauczanie matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
·         Metody twórczych zajęć ruchowych,
·         Elementy Metody Carla Orffa,Aktywne Słuchanie Muzyki wg Batti Strauss, Czytanie globalne wg Glenna Domana i wiele innych.

Najważniejszą i dominującą formą realizacji zadań jest zabawa wynikająca z naturalnej potrzeby samorzutnego i samodzielnego działania. Zabawa dostarcza dziecku nie tylko przyjemności, ale również dzięki niej dziecko uczy się, realizując swoje potrzeby i zainteresowania.

SPOSOBY PRZEKAZYWANIA RODZICOM OSIĄGNIĘĆ DZIECI:
·         Indywidualne, okazjonalne rozmowy z rodzicami,
·         Spotkania i zebrania z rodzicami,
·         Zajęcia otwarte dla rodziców,
·         Wgląd do teczek prac dzieci,
·         Uroczystości przedszkolne oraz organizowane przedsięwzięcia,
·         Wnioski oraz spostrzeżenia po przeprowadzonych obserwacjach dzieci,
·         "Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".
Podnoszenie jakości pracy i formy doskonalenia własnego warsztatu pracy:
·         Szkoleniowe rady pedagogiczne,
·         Udział w warsztatach i kursach tematycznych,
·         Udział w ogólnopolskich programach i projektach dotyczących pracy z dziećmi,
·         Spotkania ze specjalistami w dziedzinie wychowania,
·         Śledzenie literatury oraz publikacji na stronach internetowych,
·         Systematyczne zapoznawanie się z aktualnościami prawa oświatowego,
·         Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i wychowania,
·         Wymiana i wzbogacanie doświadczeń poprzez kontakt z innymi nauczycielami,
·         Publikowanie swoich dokonań na portalach internetowych.

NAUCZYCIELE PODCZAS ZAJĘĆ STWARZAJĄ DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ ZDOBYWANIA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
·         Posługiwania się mową,
·         Poznawania stosunków jakościowych i ilościowych,
·         Kształtowania nawyków zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz patriotycznych,
·         Rozwijanie doświadczeń estetycznych,
·         Współdziałania,
·         Nauczyciele wykazują inwencję w zakresie integrowania treści programowych,
·         Nauczyciele na zajęciach edukacyjnych stosują indywidualizację procesu kształcenia,
·         Nauczycielki w różnych nadarzających się okazjach zapoznają dzieci z kulturą innych narodów.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016:

Minister edukacji Narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art.35, ust.2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.
Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej  państwa będą:
·         Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
·         Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
·         Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
·         Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
“Dziecko ma prawo być sobą.

Ma prawo do popełniania błędów.

Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”JANUSZ KORCZAK