środa, 28 lutego 2018

REKRUTACJA 2018/2019

Informujemy, że 5 marca 2018 roku rozpoczyna  się w naszym Przedszkolu rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019. Na stronie w zakładce "Rekrutacja" znajdują się  niezbędne dokumenty do pobrania. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do Przedszkola do 19.03.2018roku.  Gotowe Karty Zgłoszenia są również dostępne w siedzibie Przedszkola.

Serdecznie Zapraszamy!!!


Informujemy, że rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019 zakończona. Wszystkie osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji do 10.04.2018 roku.

czwartek, 22 lutego 2018

Harmonogram Rekrutacji 2018/2019


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

1. 22.02.2018r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.

2. 01.02–21.02.2018r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

3. 04.03–19.03.2018r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola”.

4. 20.03–28.03.2018r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.

5.Do 05.04.2018r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
6. Do 19.04.2018r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli   przyjęcia  do przedszkola.
7. Do 11.09.2018 podpisanie umowy o świadczenie usług.

8. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji 2018/2019


REGULAMIN REKRUTACJI  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
"KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach

 Podstawy prawne:
Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późń. zmianami).
• Statut Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
I.   Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.              
1.    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
2.   W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.   Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
4.   Rekrutacja trwa od 04.03.2018 do 18.03.2018 roku.
5.   Wyniki rekrutacji ogłaszane są do 5 kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny.
6.   Zapisy dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor placówki.
7.   Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:
a) złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia (dostępną na stronie Przedszkola oraz w jego siedzibie ) w wyznaczonym terminie.
b) podpisać potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do Przedszkola oraz umowy w wyznaczonym terminie.
8.   Rezygnacja z Przedszkola  może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.
9.    O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
10.   O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez Dyrektora przedszkola  telefonicznie do 5 kwietnia. Przedszkole nie wywiesza list osób przyjętych.
11.  Dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do Przedszkola w sytuacji rezygnacji innego dziecka.
II. Zasady ogłaszania rekrutacji.
1. Informację o zapisach dzieci do Przedszkola oraz harmonogram dotyczący rekrutacji na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie:
a. oferty umieszczonej w widocznym dla rodziców miejscu w Przedszkolu,
b. ustnej informacji przekazywanej rodzicom,
c. na stronie internetowej www.przedszkolekrasnoludek.pl
III. Szczegółowe kryteria rekrutacji.
1.    W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.
W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:
  • dzieci z terenu wsi  Chrząstowice,
  • dzieci już uczęszczających do Niepublicznego  Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych,
  • dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach,
  • rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola,
2. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli przyjęcia do  placówki.
3. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług do 11.09.2018.

Niedopełnienie któregokolwiek zobowiązania skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola.
IV. Dokumentacja procesu rekrutacji
W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:
a) Karta Zgłoszenia do przedszkola,
b)Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
c) Potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do przedszkola.

d)Umowa o świadczenie usług
V. Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej
1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor zarządzeniem wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
2.   Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek
3.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
4.   W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
5.   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
VI. Zadania Dyrektora Przedszkola
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
a. Wywieszenie ogłoszeń o terminach rekrutacji i informacji o miejscu, w którym będzie dostępny Regulamin Rekrutacji;
b. Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie;
c. Wydawanie i przyjmowanie "Kart zgłoszeń do przedszkola" innych dokumentów dostarczanych przez rodzica;
d. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.
2. Sporządzenie list dzieci przyjętych;
3. Sporządzenie listy rezerwowej – dzieci nieprzyjętych do przedszkola z powodu braku miejsc, dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji innego dziecka. 
4. Informacja telefoniczna rodziców o wynikach rekrutacji.
5. Wyjaśnienie  w razie pojawienia się kwestii spornych (rodzic nie zgadza się z decyzją podjętą przez dyrektora).
VII. Zadania Komisji Rekrutacyjnej
1. Skład Komisji Rekrutacyjnej i jej przewodniczącego zarządzeniem ustala Dyrektor.
2. Dyrektor ustala termin spotkania Komisji.
3. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.
4. Komisja sprawdza zasadność decyzji podjętej przez dyrektora  oraz jej zgodność z niniejszym regulaminem oraz Statutem Przedszkola.
5. O podjętej przez Komisję decyzji rodzic zostaje powiadomiony telefonicznie  lub ustnie do 05.04.2018 roku.
6. Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną i nieodwołalną.
V. Przepisy dodatkowe
1.    Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach
2.   Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3.   W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją Dyrektora Przedszkola w miarę wolnych miejsc.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2018r.
piątek, 9 lutego 2018

KRASNOLUDKI W DOMU KULTURY W WOLBROMIU NA SPEKTAKLU EKOLOGICZNYM PT.: "BARON SMOG"

Przedszkolaki z KRASNOLUDKA w odpowiedzi na zaproszenie  Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom - pana Adama Zielnika oraz ekodoradcy  Gminy Wolbrom - pani Katarzyny Łyczak wybrały się Domu Kultury w Wolbromiu na spektakl ekologiczny Krakowskiego Biura Promocji i Kultury pt.: "BARON SMOG" organizowany w ramach akcji "Chcemy oddychać czystym powietrzem".  Nasze Krasnoludki już bardzo dużo wiedzą na temat dbania o powietrze, którym oddychamy  i o zachowaniach proekologicznych, ale przedstawienie było doskonałym pretekstem, aby tę wiedzę usystematyzować oraz w bardzo obrazowy sposób ukazać, jak skutki działania człowieka są niebezpieczne  dla naszej planety Ziemi, a co za tym idzie- dla ludzi i wszystkich organizmów  na niej żyjących. Dzieci czynnie uczestniczyły w spektaklu, otrzymały cenne wskazówki, jak  postępować, abyśmy wszyscy mogli oddychać czystszym powietrzem . Pomagały również aktorom w segregacji śmieci do właściwie oznaczonych koszy.BAL KARNAWAŁOWY 2018 U KRASNOLUDKÓW

Księżniczki, piraci, strażacy, ludziki LEGO, kotki, kowboje, Indianie, wojownicy ninja,biedroneczki, wróżki i wiele innych bajkowych postaci spotkało się na Balu Karnawałowym KRASNOLUDKÓW. Dzieci tańczyły i świetnie się bawiły w towarzystwie rodziców, pań oraz animatorów: pana Przemka i pani Marty. Szaleństwom nie było końca. Była balonowa bitwa, robienie karnawałowych fryzur przy pomocy chusty animacyjnej, pociągi i wężyki, limbo i wiele innych szalonych zabaw. Jak przystało na prawdziwy bal,
nie mogło zabraknąć również poloneza.

Bardzo dziękujemy dzieciom i animatorom za świetną zabawę, rodzicom za pomoc w organizacji balu, a strażakom z OSP Chrząstowice za użyczenie sali w Remizie OSP.