piątek, 11 lutego 2022

Szczegółowe kryteria rekrutacji 2022/2023

 

Szczegółowe i dodatkowe kryteria rekrutacji

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK 

w Chrząstowicach na rok szkolny 2022/2023

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe i dodatkowe kryteria przyjęć dzieci oraz następującą punktację:

W kryteriach szczegółowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci z terenu wsi  Chrząstowice                                                        

 

        100pkt

2

dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców    

           20pkt

3 

rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola                               

20pkt 

 


                  

 

 

W kryteriach dodatkowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym  do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach          

5 pkt

 

 

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

 

1. 04.02–18.02.2022r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

2. 07.03–11.03.2022r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji.

3. 12.03–26.03.2022r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.

4.Do 31.03.2022r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń.

6. 31.03-06.04.2022 potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia do Przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

 

 

Regulamin rekrutacji 2022/2023

 REGULAMIN REKRUTACJI  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

"KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 Podstawy prawne:

• Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późń. zmianami).

• Statut Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

 

I.   Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.              

1.    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

2.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.    Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.

4.    Rekrutacja trwa od 07.03.2022 do 11.03.2022 roku.

5.    Wyniki rekrutacji ogłaszane są do 1 kwietnia  poprzedzającego dany rok szkolny.

6.    Zapisy dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor placówki.

7.    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:
a) złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia (dostępną na stronie Przedszkola oraz w jego siedzibie ) w wyznaczonym terminie.
b) podpisać potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do Przedszkola w wyznaczonym terminie.

 8.Do wniosku (Karty Zgłoszenia) dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie

         kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji:

   - oświadczenie o zamieszkaniu kandydata

   - oświadczenie o samotnym rodzicielstwie

   - oświadczenie o uczęszczaniu kandydata dziecka do przedszkola

   - oświadczenie o uczęszczaniu do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach

9.Rezygnacja z przedszkola po podpisaniu woli  może odbywać się poprzez złożenie      pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki. Brak podpisania woli przyjęcia do Przedszkola w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w Przedszkolu.

10. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

11.O zakwalifikowaniu do przyjęcia lub niezakwalifikowaniu do  przyjęcia dziecka (dzieci) do Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez Dyrektora przedszkola  telefonicznie do 31 marca 2022r.  Przedszkole nie wywiesza list osób przyjętych.

12. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do Przedszkola w sytuacji rezygnacji innego dziecka.

II. Zasady ogłaszania rekrutacji.

1. Informację o zapisach dzieci do Przedszkola oraz harmonogram dotyczący rekrutacji na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie:

a. oferty umieszczonej w widocznym dla rodziców miejscu w Przedszkolu,

b. ustnej informacji przekazywanej rodzicom,

c. na stronie internetowej www.przedszkolekrasnoludek.pl

III. Szczegółowe kryteria rekrutacji.

1.             W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe i dodatkowe kryteria przyjęć dzieci.

  W szczegółowych kryteriach uwzględniane jest pierwszeństwo:

  • dzieci z terenu wsi  Chrząstowice;
  • dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców;
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola.

W kryteriach dodatkowych uwzględniono pierwszeństwo:

  • dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym  do Klubu Dziecięcego                   w Chrząstowicach.

 

2. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w terminie do 06.04.2022 roku  do potwierdzenia woli przyjęcia do  placówki.

 

IV. Dokumentacja procesu rekrutacji

W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:
a) Karta Zgłoszenia do przedszkola,

b)Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do Przedszkola,
c) Potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do przedszkola.

V. Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor zarządzeniem wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

2.    Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek wraz z dołączonymi dokumentami.

3.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

4.    W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów. Po wyczerpaniu kryteriów brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

5.    W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

VI. Zadania Dyrektora Przedszkola

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:

a. Wywieszenie ogłoszeń o terminach rekrutacji i informacji o miejscu, w którym będzie dostępny Regulamin Rekrutacji;

b. Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie;

c. Wydawanie i przyjmowanie "Kart zgłoszeń do przedszkola" innych dokumentów dostarczanych przez rodzica;

d. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.

2. Sporządzenie list dzieci przyjętych;

3. Sporządzenie listy rezerwowej – dzieci nieprzyjętych do przedszkola z powodu braku miejsc, dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji innego dziecka. 
4. Informacja telefoniczna rodziców o wynikach rekrutacji.

5. Wyjaśnienie  w razie pojawienia się kwestii spornych (rodzic nie zgadza się z decyzją podjętą przez Dyrektora).

6. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną i nieodwołalną.

 

VII. Zadania Komisji Rekrutacyjnej

1. Skład Komisji Rekrutacyjnej i jej przewodniczącego zarządzeniem ustala Dyrektor.

2. Dyrektor ustala termin spotkania Komisji.

3. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.

4. Komisja sprawdza zasadność decyzji podjętej przez dyrektora  oraz jej zgodność z niniejszym regulaminem oraz Statutem Przedszkola.

5. O podjętej przez Komisję decyzji rodzic zostaje powiadomiony telefonicznie  lub ustnie do      31.03.2022 roku.

 

    V. Przepisy dodatkowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do Przedszkola decyzją Dyrektora Przedszkola w miarę wolnych miejsc.

4.W razie wolnych miejsc w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

             Za szczególny przypadek uznaje się np.:

·   trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka,

·  losowe zdarzenie w rodzinie dziecka,

·  uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa dziecka,

·  poziom rozwoju dziecka umożliwiający dziecku funkcjonowanie w grupie

          Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2022r.

 

 

 

czwartek, 10 lutego 2022

REKRUTACJA 2022/2023

 Szanowni Rodzice!Informujemy, że  8 marca 2022 roku rozpoczynamy zapisy do naszego Przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Karty Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 7.03.2022r. do 11.03.2022r. w godz. 7.30-14.30
Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego spędzania czasu, 
kreatywnej zabawy i nauki. 
Przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie 
w zakładce Rekrutacja oraz w siedzibie Przedszkola.
ZAPRASZAMY