piątek, 11 lutego 2022

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

 

1. 04.02–18.02.2022r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

2. 07.03–11.03.2022r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji.

3. 12.03–26.03.2022r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.

4.Do 31.03.2022r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń.

6. 31.03-06.04.2022 potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia do Przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia