piątek, 25 maja 2018

Ochrona Danych Osobowych


Chrząstowice, 25.05.2018
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych przedszkolaków i ich rodziców/prawnych opiekunów

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:


Administratorem państwa danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK                              z siedzibą w Chrząstowicach.,
Adres : Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Annę Żurek.
Kontakt z administratorem:
Anna Żurek : 604 998 174
e-mail:  azurek@przedszkolekrasnoludek.pl
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
Realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych i statutowych Przedszkola (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w większej liczbie określonych celów również wiąże ze sobą gromadzenie i przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:
Realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe
Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
- osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
- organy  i podmioty, którym dane są przekazywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Poza sytuacjami koniecznymi z punktu widzenia prawa i dobra dzieci dane osobowe są objęte tajemnicą.


Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązującej umowy z administratorem  i przechowywane przez okres 5 lat po tej umowie.

Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do treści swoich danych                            - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,                                                           - wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu,                                                            - cofnięcia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,            - przenoszenia danych,                                              - wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Podane dane są:
warunkiem zawarcia umowy, pobrane dobrowolnie oraz wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe