czwartek, 2 lutego 2023

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

                                   Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

 

1. 13.02–20.02.2023r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

2. 06.03–10.03.2023r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji.

3. 13.03–20.03.2023r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.

4.Do 24.03.2023r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń.

6. 24.03-31.03.2023 potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia do Przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia