poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy nauczyciela
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy nauczyciela

Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom w partnerstwie z Gminą Wolbrom w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby:
Stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie  Kodeksu Pracy
Wynagrodzenie: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie co najmniej średnie.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, zaangażowanie w pracę z dziećmi.
4.Wysoka kultura osobista
5.Odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
III. Gwarantujemy
1.Umowę na pełny etat.
2.Przyjazną atmosferę
3.Możliwość rozwoju i nabywania doświadczenia w pracy z dziećmi.
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
3. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pomocy nauczyciela.
4. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
V.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom  z dopiskiem: Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków" do dnia 31.08.2017 r. do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm ).Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub przesunięcia okresu zatrudnienia bez podania przyczyn. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: W pierwszym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustali czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, ustalając listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Chrząstowice,  14.08.2017 r.