piątek, 4 sierpnia 2017

REKRUTACJA 2017/2018Szanowni Rodzice!
Informujemy, że  trwają jeszcze zapisy na dodatkowe miejsca do przedszkola na rok 2017/2018 w związku z realizacją projektu "Edukacja przedszkolna u Krasnoludków", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego spędzania czasu, kreatywnej zabawy i nauki. Przyjmujemy dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Wolbrom.  Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić i dostarczyć bezpośrednio 
do Przedszkola w terminie 08-22.08.2017. Gotowe kwestionariusze można 
 odebrać na miejscu w siedzibie Przedszkola.Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie Rekrutacji zamieszczonym poniżej. 
Serdecznie zapraszamy.REGULAMIN REKRUTACJI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
"KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach w ramach projektu
"Edukacja przedszkolna u Krasnoludków"
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR


§ 1
INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”, realizowanego przez Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR
 3. Okres realizacji Projektu: 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.
 4. Biuro Projektu znajduje się w Chrząstowicach ( Chrząstowice 16, 32-340 Wolbrom).
 5. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji Projektu.
 6. W ramach realizacji Projektu zapewnione są pomoce dydaktyczne, które będą użytkowane podczas poszczególnych zajęć.


§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Projekt - Projekt pn.: „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”;
Beneficjent – Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM;
Uczestnik - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie.

§ 3
CEL PROJEKTU
Celem projektu utworzenie 8 nowych miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludek w Chrząstowicach oraz rozszerzenie oferty dodatkowej dla 25 dzieci (13 Dz; 12 Ch) wychowanków przedszkola oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 3 nauczycielek OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w okresie 08.2017-09.2018.


§4
 1. Projekt obejmuje następujące dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat:
 1. terapia logopedyczna
 2. terapia sensoryczna
 3. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
 4. zajęcia z języka angielskiego


§ 5
ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI.
 1. Informację o zapisach dzieci do Przedszkola oraz harmonogram dotyczący rekrutacji ogłasza Dyrektor w formie:
 1. oferty umieszczonej w widocznym dla rodziców miejscu w przedszkolu,
 2. ustnej informacji przekazywanej rodzicom,
 3. na stronie internetowej www.przedszkolekrasnoludek.pl§ 6
ZASADY REKRUTACJI
 1. Uczestnikiem zajęć dodatkowych może być wyłącznie dziecko uczęszczające do
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach
 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez rodzica lub prawnego opiekuna Formularza zgłoszeniowego ( zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Do Projektu zostaną zakwalifikowane dzieci wyznaczone przez nauczycieli i specjalistów po przeprowadzonej wstępnej diagnozie.
 3. Postępowanie rekrutacyjne – praca Komisji Rekrutacyjnej:
  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor zarządzeniem wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
  2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje złożone formularze.
  3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
   w harmonogramie.
§ 7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
 1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewidzianym dla danego typu wsparcia.
§ 8
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie rekrutacji.
§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Projektodawcę w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian w przepisach dotyczących MRPO 2014-2020, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Beneficjenta.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2017 r.


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

w ramach projektu "Edukacja przedszkolna u Krasnoludków"


realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR


1. 04.08.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.
2. 08.08–22.08.2017r.  - wydawanie i przyjmowanie "Formularzy zgłoszeniowych" dziecka .
4. 22.08–25.08.2017r. – weryfikacja Formularzy Zgłoszeniowych i dołączonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
5. Do 30.08.2017r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, lista osób przyjętych i ewentualnie lista rezerwowa.