środa, 16 sierpnia 2017

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom w partnerstwie z Gminą Wolbrom w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej.
Ilość zajęć: 360 godzin, 9h/tydzień.
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.

Podstawa zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 I. Wymagania niezbędne:                                                                                1.Wykształcenie pedagogiczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym .                                                                                                         2.Kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu terapii logopedycznej u dzieci w wieku przedszkolnym;
3. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę z małymi dziećmi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, zaangażowanie w pracę z dziećmi.
4.Wysoka kultura osobista
5.Odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
III. Gwarantujemy
1.Przyjazną atmosferę
2.Możliwość rozwoju i nabywania doświadczenia w pracy z dziećmi.
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia
4. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje, wiedzę i umiejętności
V.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom  z dopiskiem: Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia z terapii logopedycznej w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków" do dnia 31.08.2017 r. do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm ).Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub przesunięcia okresu zatrudnienia bez podania przyczyn. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: W pierwszym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustali czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, ustalając listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Chrząstowice,  16.08.2017 r.