wtorek, 1 sierpnia 2017

"EDUKACJA PRZEDSZKOLNA U KRASNOLUDKÓW"Z ogromną przyjemnością informujemy, że prowadzące nasze Przedszkole Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM w partnerstwie z Gminą Wolbrom rozpoczęło realizację projektu „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków” w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu „KRASNOLUDEK” w Chrząstowicach, rozszerzenie oferty dodatkowej o zajęcia logopedyczne, z języka angielskiego, sensoryczne i rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w okresie 08.2017-09.2018.
W ramach realizacji projektu zakłada się gruntowną modernizację wszystkich pomieszczeń Przedszkola oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Z niecierpliwością czekamy na efekty naszych wspólnych działań.