czwartek, 22 lutego 2018

Regulamin rekrutacji 2018/2019


REGULAMIN REKRUTACJI  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
"KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach

 Podstawy prawne:
Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późń. zmianami).
• Statut Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
I.   Podstawowe zasady przebiegu procesu rekrutacyjnego.              
1.    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
2.   W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.   Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
4.   Rekrutacja trwa od 04.03.2018 do 18.03.2018 roku.
5.   Wyniki rekrutacji ogłaszane są do 5 kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny.
6.   Zapisy dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor placówki.
7.   Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka:
a) złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia (dostępną na stronie Przedszkola oraz w jego siedzibie ) w wyznaczonym terminie.
b) podpisać potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do Przedszkola oraz umowy w wyznaczonym terminie.
8.   Rezygnacja z Przedszkola  może odbywać się poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki.
9.    O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
10.   O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani przez Dyrektora przedszkola  telefonicznie do 5 kwietnia. Przedszkole nie wywiesza list osób przyjętych.
11.  Dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola w pierwszym terminie zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do Przedszkola w sytuacji rezygnacji innego dziecka.
II. Zasady ogłaszania rekrutacji.
1. Informację o zapisach dzieci do Przedszkola oraz harmonogram dotyczący rekrutacji na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie:
a. oferty umieszczonej w widocznym dla rodziców miejscu w Przedszkolu,
b. ustnej informacji przekazywanej rodzicom,
c. na stronie internetowej www.przedszkolekrasnoludek.pl
III. Szczegółowe kryteria rekrutacji.
1.    W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.
W kryteriach tych uwzględniane jest pierwszeństwo:
  • dzieci z terenu wsi  Chrząstowice,
  • dzieci już uczęszczających do Niepublicznego  Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych,
  • dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach,
  • rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola,
2. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli przyjęcia do  placówki.
3. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług do 11.09.2018.

Niedopełnienie któregokolwiek zobowiązania skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola.
IV. Dokumentacja procesu rekrutacji
W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:
a) Karta Zgłoszenia do przedszkola,
b)Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
c) Potwierdzenie przez  rodziców kandydata  woli przyjęcia  do przedszkola.

d)Umowa o świadczenie usług
V. Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej
1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor zarządzeniem wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
2.   Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek
3.   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
4.   W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.
5.   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
VI. Zadania Dyrektora Przedszkola
1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
a. Wywieszenie ogłoszeń o terminach rekrutacji i informacji o miejscu, w którym będzie dostępny Regulamin Rekrutacji;
b. Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie;
c. Wydawanie i przyjmowanie "Kart zgłoszeń do przedszkola" innych dokumentów dostarczanych przez rodzica;
d. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.
2. Sporządzenie list dzieci przyjętych;
3. Sporządzenie listy rezerwowej – dzieci nieprzyjętych do przedszkola z powodu braku miejsc, dzieci te mogą zostać przyjęte w przypadku rezygnacji innego dziecka. 
4. Informacja telefoniczna rodziców o wynikach rekrutacji.
5. Wyjaśnienie  w razie pojawienia się kwestii spornych (rodzic nie zgadza się z decyzją podjętą przez dyrektora).
VII. Zadania Komisji Rekrutacyjnej
1. Skład Komisji Rekrutacyjnej i jej przewodniczącego zarządzeniem ustala Dyrektor.
2. Dyrektor ustala termin spotkania Komisji.
3. Przebieg zebrania jest zapisywany w postaci protokołu.
4. Komisja sprawdza zasadność decyzji podjętej przez dyrektora  oraz jej zgodność z niniejszym regulaminem oraz Statutem Przedszkola.
5. O podjętej przez Komisję decyzji rodzic zostaje powiadomiony telefonicznie  lub ustnie do 05.04.2018 roku.
6. Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną i nieodwołalną.
V. Przepisy dodatkowe
1.    Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach
2.   Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3.   W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją Dyrektora Przedszkola w miarę wolnych miejsc.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2018r.